General terms and conditions

Algemene voorwaarden

Prijzen

 • De prijs is steeds per persoon en per nacht tenzij anders vermeld.
 • De reservering is exclusief de plaatselijke verblijfstaks. Elektriciteit, water en verwarming zijn in de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld.

Alle prijzen vindt u hier : Prices and availability  

Reserveren

Een boeking is pas definitief als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan;

 • Reserveren kan via deze website, via email of telefonisch of via booking-sites zoals booking.com.
 • Uw reservering kan pas aangemaakt worden als wij over al uw gegevens beschikken. Zie het hiervoor bestemde formulier dat wij u zullen bezorgen.
 • U ontvangst steeds een bevestigingsbrief met het totaal bedrag, de boekingsvoorwaarden en voorwaarden voor annulering.
 • Deze voorwaarden kunnen variëren naargelang de klant een bedrijf of privé-persoon is en of het gaat om internationale klanten e.a.
 • Alvorens uw reservering te bevestigen zullen wij uw creditcard gegevens en/of een eventueel een vorm van legitimatie (een foto van paspoort of identiteitskaart) van de persoon die in het appartement zal verblijven opvragen. De gegevens worden verwijderd na het verblijf van de gast.
 • Een reservering  is pas definitief als aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan.
 • Wij behouden ons het recht om uw creditcard te verifiëren door een bedrag van € 5 te debiteren. Dit bedrag zal worden verrekend op uw eindfactuur.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.
 • Wij behouden steeds het recht om via uw creditcard een borg van € 250  te reserveren.
 • Als blijkt dat uw opgegeven creditcard niet geldig is kunnen wij uw reservering weigeren of  annuleren.
 • In geval van betaling via overschrijving behouden wij het recht de gast te vragen een waarborgbedrag te storten op onze rekening. Weigering om dit te doen is voldoende om uw reservering te weigeren of te annuleren.
 • Deze waarborg wordt vrijgegeven hetzij teruggestort na controle van de flat op het einde van uw verblijf.
 • Voor boekingen voor langer dan 7 dagen wordt steeds een voorschot gevraagd alvorens deze definitief is.
 • Pas als aan alle voorwaarden voldaan is zal toegang worden verleend tot de appartementen.
 • Kosten voor annulering / relocatie van volgende gasten omwille van vorige gasten die zich niet aan de huisregels en/ of check out voorwaarden houden, worden steeds doorgerekend aan de veroorzaker.
 • Wij behouden steeds het recht om een andere gelijkwaardige kamer of appartement  te kunnen toewijzen

Annulering

Indien u onverhoopt toch mocht besluiten tot annulering dan bent u ons een schadeloosstelling verschuldigd;

 • Deze bedraagt bij annulering van verblijven tot 7 nachten
 • 1 week voor aankomstdatum: 0 % van de totale som
 • Minder dan 1 week voor aankomstdatum : 25% van de totale som
 • Binnen 48 uur voor aankomstdatum: 100% van de totale som
 • Voor boekingen van verblijven langer dan 7 nachten
 • 2 weken voor aankomstdatum: 25 % van de totale som
 • Minder dan 1 week voor aankomstdatum : 50% van de totale som
 • Binnen 48 uur voor aankomstdatum: 100% van de totale som

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.  Verblijf  (overnachting) van meer personen dan op de reservering overeengekomen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming en zal automatisch worden aangerekend. Het niet naleven van deze huisregel kan ertoe leiden dat wij voortijdig de verblijfsovereenkomst beëindigen.

Prostitutie, handel en dergelijke is niet toegestaan. Overlast zal in rekening gebracht worden en zal leiden tot onmiddellijke verbreking van de verblijfsovereenkomst. GSB hanteert hierbij een zero tolerance beleid. Overtreding van deze regel wordt steeds bij de politiediensten gemeld

Alcohol en (soft)drugs Alcoholmisbruik, en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden. GSB hanteert hierbij een zero tolerance beleid

Diefstal Bij diefstal en/of opzettelijke vernieling doen wij altijd aangifte bij de politie en zal leiden tot onmiddellijke verbreking van de verblijfsovereenkomst. GSB hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

Vergeten voorwerpen bewaren we  een redelijke periode. Nasturen doen we uiteraard alleen op kosten van de gast.

Sleutel:  U hebt een sleutel van het appartement en de huisdeur gekregen. Mocht het onverhoopt gebeuren dat u tijdens uw verblijf uw sleutel verliest, zijn wij genoodzaakt  €50,- in rekening te brengen.

Bij reservering accepteert u de huisregels

Huisregels:

 • Roken: Het gebouw is rookvrij. Dit betekent dat er nergens in het gebouw gerookt mag worden. Uit het raam hangen om te roken wordt ook beschouwd als roken in het gebouw. Bij het niet naleven van deze huisregel zal er minstens € 250 extra reinigingskosten worden aangerekend . Bij herhaling van dit feit hebben wij het recht u de toegang tot ons huis te weigeren. Dit kan impliceren dat uw verblijf verbroken wordt.
 • Huisdieren  zijn niet toegestaan.
 • Veiligheid  is heel belangrijk, betracht ons huis als was het uw eigen huis.
 • Elk appartement / kamer heeft een brandblusser en rookmelders. Het is ten strengste verboden de rook detectoren te verwijderen of uit te schakelen. Indien vastgesteld wordt dat er geknoeid is met de installatie wordt er automatisch € 250 aangerekend.
 • Bij oneigenlijk gebruik van blusmiddelen wordt een bedrag van minimaal€ 1500,- in rekening gebracht.
 • Eventuele kosten die ontstaan wanneer de brandmeld-installatie door nalatigheid van de gast ongewenst afgaat, en er interventies nodig zijn door derden worden in rekening gebracht met een minimum van € 1500.
 • Noodalarm Als u het noodalarm hoort, volgt u de instructies die beschreven staan op het vluchtplan in uw flat. In geval van een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt door een gast, zal de eventuele vervolgschade verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 • Technische storingen Bij een technische storing (hoe klein dan ook), gelieve deze zo vlug mogelijk te melden.
 • Meubels Gelieve de meubels niet te verplaatsen. Dit kan onnodige schade en slijtage van de meubels en vloeren tot gevolg hebben.
  Moeten meubels door ons worden teruggeplaatst, dan wel schade hersteld worden,
  wordt dit in rekening gebracht.
 • Linnengoed  Gebruik altijd linnengoed op het bed. Mocht u dit nalaten, dan kunnen de reinigingskosten bij u in rekening gebracht worden.
 • Huisraad Van huisraad, bestek en servies dienen voor vertrek het juiste aantal in het appartement aanwezig te zijn.
 • Bezoek Om de privacy, rust en de veiligheid van onze gasten te verzekeren vragen wij u het komen en gaan in ons huis tot een minimum te herleiden, vooral tijdens de avonduren.
  • Wij behouden het recht om personen die niet gereserveerd hebben bij ons, geen toegang te verlenen tot de appartementen of de kamers.Een bezoek frequentie die hoger ligt dan normaal kan een teken zijn van andere activiteiten en wordt niet getolereerd.Het is verboden om feestjes te houden in ons huis.Prostitutie wordt steeds gemeld aan de Politiediensten.

Televisie  Elk appartement heeft een kabel-televisie met internationale kanalen. Het is verboden om het TV abonnement op eigen initiatief aan te passen. Indien dit gebeurt, zullen de kosten voor het aansluiten en het afsluiten op de gast verhaald worden.

Internet  U kunt gratis gebruik maken van Wifi in het hele appartement. Voor de eventuele gevolgen van het  downloaden van bestanden, is de gast zelf verantwoordelijk

Parkeerplaats  Parkeren kan in de straat. Betalend tussen 9.00-19.00h. Op zon- en feestdagen is het gratis parkeren in de straat. Ondergronds parkings zijn steeds betalend.

Voor het verblijf in de Astrid flats beschikken wij over wij 2 binnen- parkingplaatsen à €10 per dag. Deze bevinden zich in een flatgebouw aan het begin van onze straat en kunnen aangevraagd worden rekening houdend met beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid gast:

 • Het appartement / kamer wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren.
 • Als u bij aankomst in de woning toch nog een schade of tekortkoming ontdekt, maak er ons dan direct opmerkzaam op. Als tijdens uw verblijf schade of tekortkomingen ontstaan, meldt het ons dan zo snel mogelijk. Eventuele acties kunnen dan direct genomen worden zodat de gevolgen, eventuele vervolgschade en overlast minimaal blijven.
 • Vaststelling van extra schade na vertrek wordt in rekening gebracht.
 • Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er eens iets kapot gaat.
  De gasten zijn aansprakelijk voor schade die door hen, of bezoek/gasten is ontstaan.
  Hier vallen geen kleinigheden onder, zoals bijvoorbeeld een gebroken glas.

De verhuurder

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongevallen, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen, veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden  e.d. kan de gast zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.

De verhuurder heeft het recht om gedurende het verblijf de woning te controleren en te inspecteren.

Stopzetting verblijf. Als de gast, zijn gezinsleden of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat het verblijf wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de gast en bezoekers de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van betaalde bedragen. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig overlast veroorzaken.

Gasten bouwen geen verblijfsrechten op indien zij langere tijd zouden boeken. Er mag geen domicilie worden aangevraagd op dit adres.

Bent u tevreden, zeg het een ander, bent u niet tevreden zeg het ons.

Wij wensen u een bijzonder aangenaam verblijf.


EN – General terms and conditions

Prices

The price is per person per night, unless explicitly stated otherwise.

The reservation does not include the local city tax. Electricity, water and heating are included in the price.

Reservations

Reservations can be done via this website, by e-mail or by telephone, or via booking websites, such as booking.com.

Your reservation can only be made if we have all your information. See the relevant form that we will provide in this regard.

You will receive a confirmation letter with the total amount, the booking terms and conditions and the terms and conditions for cancellations.

These terms and conditions may vary depending on whether the customer is a company or a private person and whether it concerns international customers et al.

Before we can confirm your reservation we will require your credit card information and/or some form of identification (a passport with a photo or the ID card) of the person who will stay in the apartment.

We reserve the right to verify your credit card by debiting an amount of € 5. Money eventually already paid will be refunded in case of a cancellation by us. We reserve the right to reserve a deposit of € 250 from your credit card.

We have the right to reserve a deposit of € 250 from your credit card. This deposit will be released after an inspection of the apartment at the end of your stay.

An advance will be requested for bookings longer than 7 days before it will be finalized.

Access to the apartments will only be granted once all conditions have been met.

Cancellations

If you should unexpectedly decide to cancel, then you will be liable for damage compensation.

This will amount to the following in case of a cancellation of accommodation up to 7 nights

 • 1 week before the arrival date: 0% of the total amount
 • Less than 1 week before the arrival date: 25% of the total amount
 • Within 48 hours before the arrival date: 100% of the total amount

For bookings of accommodation longer than 7 nights

 • 2 weeks before the arrival date: 25% of the total amount
 • Less than 1 week before the arrival date: 50% of the total amount
 • Within 48 hours before the arrival date: 100% of the total amount

Subletting or reletting to third parties is explicitly prohibited.  The (overnight) staying of more people than agreed upon in the reservation is explicitly prohibited without our prior permission and will automatically be charged additionally. Failure to comply with this house rule may result in early termination of the accommodation agreement.

Prostitution, trading and the like are strongly prohibited. Disturbances will be addressed and will lead to immediate cancellation of the accommodation agreement. GSB maintains a zero-tolerance policy in this regard.

Alcohol and (soft) drugs Alcohol abuse and trading in and use of (soft) drugs are strictly prohibited. GSB maintains a zero-tolerance policy in this regard.

Theft Theft and/or intentional damage to the property will be reported to the police and it will lead to the immediate cancellation of the accommodation agreement. GSB maintains a zero-tolerance policy in this regard.

Times of arrival and departure are flexible.  Check-in preferably as from 13H00, but it is also possible earlier on request, if practical at all.  We would like to receive an SMS or a call with the estimated arrival time the day before arrival.

We request that you send us a message (SMS/e-mail/phone call) that the apartment has been vacated on the day of departure so that the cleaning service will have access thereto.

We will retain items that have been left behind for a reasonable period of time. We will see to the forwarding thereof, only at the expense of the guest, of course.

Keys:  You will receive a key of the apartment and the front door. Should you unexpectedly lose your key during your stay, we will be obliged to charge € 50,- in this regard.

You will be deemed to have accepted the house rules when making a reservation

House rules:

 • Smoking: The building is smoke-free.
  • This means that smoking is prohibited in the entire building. Smoking whilst leaning out of the window is also regarded as smoking in the flat. Failure to comply with this house-rule shall result in an additional charge of at least   €250 for extra cleaning.
 • Pets are not allowed.
 • Safety is very important; please treat our house as if it were your own home.
 • Each apartment is equipped with a fire extinguisher and smoke detectors. It is strictly forbidden to remove or deactivate the smoke detectors. In case of tampering with the smoke detector, € 250 will be charged.
 • In case of improper use of extinguishing devices, an amount of minimum € 1500,- will be charged.
 • Eventual costs incurred when the fire alarm system is inadvertently activated due to the negligence of the guest and interventions are required by third parties, a minimum of € 1500,- will be charged.
 • Emergency alarm If you hear the emergency alarm, follow the instructions described on the flight plan in your apartment. In case of a false emergency alarm, intentionally activated by a guest, the eventual consequential damage will be claimed from the person concerned.
 • Technical malfunctions In case of a technical malfunction (no matter how small), please report it as soon as possible.
 • Furniture Please do not move the furniture around. This can cause unnecessary damage and wear and tear to the furniture and floors.
 • Should it be necessary for us to move furniture back to their original positions, or if damages need to be repaired, you will be charged accordingly.
 • Linen Always use linen on the beds. If you fail to do so, the cleaning costs could be charged to you accordingly.
 • Household appliances The right amount of household appliances, cutlery and crockery must be present in the apartment before departure.
 • Bedroom  Each main bedroom is equipped with a queen size bed or 2 twin beds. Each additional bedroom is equipped with a single bed.

  Each apartment has cable TV with international channels. It is forbidden to adjust the TV subscription on your own initiative. If this happens, the costs for connecting and unsubscription will be charged to the guest.
 • Internet You can use Wi-Fi for free throughout the apartment. For the eventual consequences of downloading files, the guest will be solely responsible.

Parking space Parking is possible in the street. Paid parking between 09H00-19H00. Parking is for free on Sundays and public holidays. A covered parking space can be requested; taking the availability thereof into account.

Guest responsibilities and liabilities:

 • The apartment will be inspected for defects and missing items before new guests arrive.
 • You will find an inventory list and a list of eventual damages in your apartment in the info folder.
 • If you should notice any damage or defect upon arrival in the property, please let us know immediately. If any damages or shortcomings should occur during your stay, please report it as soon as possible. Eventual actions can then be taken directly so that the consequences, eventual consequential damage and disturbances can be kept to a minimum.
 • The ascertainment of additional damages after departure will be charged to you.
 • Nobody will intentionally break anything in the property, but it could happen to anyone that something gets broken.
 • The guests will be liable for damage caused by them, or due to a visit/guests.
 • Futilities are not included in this case, for example, a broken glass.

The lessor

We will not accept responsibility for loss, accidents, personal injury, medical costs or damage to goods caused by personal inattention or by circumstances beyond our reach.

In case of a cancellation due to force majeure, such as war, strikes, natural disasters, extraordinary weather conditions, death, etc., the guest can dissolve the agreement without owing any damage compensation. Obvious errors and mistakes in a publication are not binding to the lessor.

The lessor is entitled to check and inspect the property during the stay.

Cancellation accommodation. If the guest, his or her family members, or visitor(s) admitted by him/her, do not comply, or do not comply sufficiently, with the obligations specified in the terms and conditions, the rules of conduct, the lessor’s instructions or the government regulations, despite eventual prior warnings, to such an extent that, according to the criteria of reasonableness and fairness, the lessor cannot be expected that the stay be continued, the lessor, or his designated supervisor, will have the right to cancel the agreement with immediate effect and to refuse access to the property to the guest and visitors without a refund of the amounts paid. Disrespect for the normal sleeping hours or causing unnecessary disturbances explicitly also belong to the abovementioned.

Guests will not acquire residence rights if they should book for longer periods. A registered domicile cannot be requested at this address.

If you are satisfied, tell others; if you are not satisfied, tell us.

We wish you a particularly pleasant stay.